به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمدمهدی حیدری» از تدوین نقشه و حریم گسلی ۱۰ شهر و تصویب آنها در شورای عالی‌شهرسازی و معماری در سال‌های گذشته و امسال خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته نقشه و حریم گسلی ۶ شهر تهران، کرج، تبریز، مشهد، کرمان و زنجان مطالعه و تدوین شد و در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.