آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی پذیرش داﻧﺸﺠﻮ–ﻣﻌﻠﻢ در دانشگاه فرهنگیان ﺳﺎل1403 :: پایگاه خبری کافه دانشگاهیان

پایگاه خبری کافه دانشگاهیان

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای تبلیغات در پایگاه خبری کافه دانشگاهیان بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی دانشگاههای کشور با شماره 09101308639 تماس حاصل فرمایید Image

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی پذیرش داﻧﺸﺠﻮ–ﻣﻌﻠﻢ در دانشگاه فرهنگیان ﺳﺎل1403

  • ۲۴

ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ زﻣﺎن ثبت نام واﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت دفترچه راﻫﻨﻤﺎی ثبت نام و ﺷﺮکت در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی (ﻧﻮﺑﺖ اول)

و آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی پذیرش داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻢ در دانشگاه فرهنگیان ﺳﺎل1403

به گزارش کافه دانشگاهیان و به نقل از سازمان سنجش - پیرو اﻧﺘﺸﺎر دفترچه راﻫﻨﻤﺎی ثبت نام و ﺷﺮکت در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی(ﻧﻮﺑﺖ اول)و آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی پذیرش داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﻌﻠﻢ در دانشگاه فرهنگیان ﺳﺎل1403و اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ05/09/1402و09/09/1402، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ثبت نام و ﺷﺮکت در آزﻣﻮن ﻣﺬکور می رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنی که ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ (11/09/1402)

 ثبت نام اﻗﺪام نکرده اﻧﺪ، ﺗﺮتیبی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ که ﺗﺎ روز چهارﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ15/09/1402ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ثبت نام در اﯾﻦ آزﻣﻮن اﻗﺪام کنند. ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن،  ﺿﺮورت دارد که در ﻣﻬﻠﺖ در ﻧﻈﺮ گرﻓﺘﻪ ﺷﺪه و پس از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ دفترچه راﻫﻨﻤﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ثبت نام ﺑﻪدرگاه اﻃﻼع رﺳﺎنیﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶآﻣﻮزش کشور ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی www. sanjesh. org  ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ثبت نام در آزﻣﻮنﻣﺬکوراﻗﺪام کنند.

ﺿﻤﻨﺎ ً آن دﺳﺘﻪ ازداوﻃﻠﺒﺎنی که ﻗﺒﻼ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ثبت نام اﻗﺪام کرده اند، میﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرتﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق،  ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ثبت نامی ﺧﻮد اﻗﺪام کنند.

همچنینﻣﻮارد اﺻﻼحی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دفترچه راﻫﻨﻤﺎی ثبت نامﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮای اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن اﻋﻼم میﺷﻮد:

1) ﺑﺨﺶ«2-2»ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی پذیرش داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻢ در دانشگاه فرهنگیان ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ21

دفترچه راﻫﻨﻤﺎیثبت نام:

اﻟﻒ)ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺼﻮﺑﺎت اﺑﻼغی، ﺣﺪاکﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺠﺎزﺑﺮای ورود ﺑﻪ دانشگاه فرهنگیان24ﺳﺎلﺗﻤﺎم (ﻣﺒﻨﺎ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿلی)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

2)  ﺑﻨﺪ«د»ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺒﺎﺣﺚ دروس آزﻣﻮن گروه ﻫﻨﺮ از ﺑﺨﺶ«2-7»ﻓﻬﺮﺳﺖ دروس و کتا بهای ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای درس«درک ﻋﻤﻮمی ﻫﻨﺮ»و درس«ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی»ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ37دفترچه راﻫﻨﻤﺎی ثبت نام:

در ﻃﺮاحی ﺳﺆال ﺑﺮای دروس ذکﺮ ﺷﺪه اﻣکﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮ کﺘﺎبﻫﺎی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی وزارت آﻣﻮزش وپرورشﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.


نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

مطالب پیشنهادی

تماس با من

  • ایمیل: fdpub@yahoo.com
  • تلفن: 02166490178
  • فاکس: 02166490179
  • موبایل: 09121308639
  • آدرس خبرگزاری: تهران، میدان انقلاب اسلامی، خ 16 آذر روبروی درب غربی دانشگاه تهران ک پارسی پ 6

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم؛ سردبیر پایگاه خبری: مهندس سامان بیات ترک.